Life Coaching

MITÄ ON LIFE COACHING?

Yhä suositummaksi käyvä coaching, on voimallinen prosessimainen ohjausmuoto, jossa valmentaja auttaa valmennettavaa saavuttamaan tavoitteensa. Coachingia voidaan käyttää yksityiselämän alueilla (life coaching) tai työelämässä ja organisaatioissa (business coaching). Coaching auttaa  selkeyttämään ja kirkastamaan valmennettavan ajattelua ja tavoitteita, löytämään strategioita tavoitteiden saavuttamiseksi, sekä vahvistamaan valmennettavan omia voimavaroja niin, että hän kykenee saavuttamaan tavoitteensa.

 

COACHINGIN JUURET

Coachingin juuret tulevat mm. kognitiivisesta psykologiasta, positiivisesta psykologiasta, aikuiskasvatustieteistä, urheiluvalmentamisesta, johtamistieteistä ja siinä hyödynnetään mm. NLP:tä.

LCA Life Coach® -koulutusohjelmaan on lisätty yleissivistävässä, syventävässä tarkoituksessa myös psykologian perusoppeja, persoonallisuusoppia, parisuhdeteoriaa, uusia parisuhdevalmennus-työkaluja, rakentavaa vuorovaikutusta, työhyvinvoinnin teoriaa, uusia työhyvinvointivalmentamisen työkaluja, opit kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, kuten tietoa fyysisen hyvinvoinnin ja henkisen hyvinvoinnin perusedellytyksistä.

Koulutusohjelmaan on lisätty myös tärkeitä elementtejä business coachingin puolelta, jotta opiskelijalla on valmiudet toteuttaa coachingia ammattimaisesti myös yrityksissä.

 

COACHING-PROSESSI

Coaching-prosessi rakentuu kahdesta ulottuvuudesta: rakenteesta ja dialogista. Näistä ensimmäinen pitää huolen suorituksen ylläpidosta ja tavoitteen saavuttamisesta ja jälkimmäinen tukee valmennettavan kehittymistä.

Rakenne lyhykäisyydessään sisältää valmennettavan asiayhteyteen liittyvän tavoitteen asettamisen, nykytilanteen kartoittamisen, toimintavaihtoehtojen tarkastelun sekä toiminnan ylläpidon valmentajan tukemana.

Hyvän valmennuksen jälkeen valmennettava näkee oman tilanteensa selvemmin, ymmärtää itseään paremmin, luottaa itseensä ja mahdollisuuksiinsa, tiedostaa omat voimavaransa paremmin ja on valmis keskittymään niihin asioihin, jotka vievät hänet kohti tavoitteitaan, hänelle sopivin askelin ja sopivassa aikataulussa.

Hienointa valmennuksessa on valmennettavan omat oivallukset mahdollisuuksistaan ja voimavaroistaan, vahvistunut kyky ratkaista ongelmia passiivisuuden sijaan.

 

MÄÄRITELMIÄ COACHINGISTA:

”Coaching on ajatuksia herättävä ja luova yhteistyösuhde, jonka tavoitteena on inspiroida asiakasta hyödyntämään kokonaisvaltaisesti henkilökohtainen ja ammatillinen potentiaalinsa.”
-International Coach Federation

”Coachingille ei ole olemassa yhtä yksiselitteistä määritelmää, laajasti ottaen coaching voidaan ymmärtää ratkaisusuuntautuneeksi, tulosorientoituneeksi ja systemaattiseksi toimintatavaksi, jossa valmentaja turvautuu vakiintuneisiin ja tunnustettuihin poikkitieteellisiin teorioihin ja tekniikoihin tukeakseen yksilöiden, ryhmien tai organisaatioiden tavoitteen saavuttamista, suorituksen parantamista, hyvinvointia ja itseohjautuvaa oppimista.”
-Grant 2005

 

COACHAUKSEN PERIAATTEET

Coach haastaa valmennettavaa tavoitteiden puuttumisen tilasta tavoitteelliseen asenteeseen, ongelmakeskeisyydestä ratkaisukeskeisyyteen, puutteisiin keskittymisen sijasta voimavarakeskeisyyteen, heikkouksien korostamisesta vahvuuksien painottamiseen, vastuuttomuudesta vastuunottoon ja muuttumattomuudesta kasvun tielle.

 

COACHING TEKNIIKAT

Coachingissa käytetään useita eri tekniikoita, tärkein niistä on coaching dialogi.

Coachingin dialogi muodostuu kyselemisestä, kuuntelemisesta ja palautteen annosta, ja siihen perustuu coaching-prosessin kehittävä osuus. Dialogin välityksellä voi tutkiskella omia ajatuksiaan, uskomuksiaan ja pyrkimyksiään.

Kysymysten avulla pyritään siihen, että asiakas löytää itse vastauksia eikä niitä anneta hänelle suoraan. Dialogin vahvuuksia onkin, että se opettaa ajatteluun, eikä pelkkään ulkoapäin tulleen tiedon vastaanottamiseen.

Coaching-prosessiin voi kuulua myös toiminnallisia menetelmiä, kuten roolinvaihtotehtäviä, visuaalisia harjoituksia, kinesteettisiä harjoituksia, luovia harjoituksia kuten kirjoitus- ja piirrustustehtäviä, erilaisia kartoituksia ja analyysejä sekä narratiivisia menetelmiä.

 

KENELLE COACHING SOPII?

Valmennus sopii ihmisille, jotka haluavat kehittyä ja ottaa vastuuta elämästään, oppia tuntemaan itsensä paremmin ja päästä elämässään eteenpäin. Kaikki ihmiset eivät tarvitse valmennusta, ja jotkut eivät ainakaan tiedosta tarvitsevansa. Oman elämän pohtiminen ammattilaisen kanssa on itsensä arvostamista, joka varmasti hyödyttää jokaista.

 

PARISUHDE-COACHING

Tunteet ja ihmissuhteet

Tutkitaan tunteita ja tarpeita: opetellaan tunnistamaan, nimeämään ja kuuntelemaan tunteiden viestejä. Opitaan ymmärtämään tunteita ja niiden johtamista.  Erityishuomio kohdistuu parisuhteisiin ja niiden valmentamiseen, uusien parisuhdevalmennus työkalujen avulla. Tunne-elämän ja ihmissuhteiden ymmärrys ja ongelmien ennaltaehkäisy on tärkeä osa tämän päivän valmentajan ammattitaitoa.

 

VÄRITYYPIT JA RAKENTAVA KOMMUNIKOINTI

Värityypit ja rakentava kommunikointi

Tarkastellaan persoonallisuuden ulottuvuuksia, sekä rakentavaa kommunikointia. Rakentavan kommunikoinnin kivijalka on Non Violent Communication eli NVC prosessi. Löydetään oma ja erilaisia värityyppejä ja tämän ymmärryksen myötä, vuorovaikutus erilaisten ihmisten kanssa helpottuu ja muuttuu paremmaksi.

 

HENKINEN HYVINVOINTI

Keskiössä on henkinen hyvinvointi: mitä se on, miten sitä voi kartoittaa ja miten sitä voi kehittää. Avainsanoja ovat  itsetuntemus, itsetunto, läsnäolo, tunnelukot, mielen johtaminen sekä mindfulness.

 

Lähde: www.lifecoachacademy.fi